Regulamin

­­Definicje; Zakres OWNP

 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu (zwanych dalej „OWNP”) oznaczają:
 1. „k.c.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tj. ze zm.);
 2. Najemca” – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez minimum 24 miesiące, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c., tj. bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej również „konsument”) albo jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba;
 3. „Pojazd” – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Umowie;
 4. „Protokół” – protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny w chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu.
 5. „Umowa” – umowa najmu Pojazdu, zawarta przez Strony ustalająca prawa i obowiązki obu Stron; kwestie w niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze OWNP i k.c
 6. „Wynajmujący” –99rent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, nr KRS: 0000307047, NIP: 524-264-56-77.
 7. Wszystkie kwoty wskazane w OWNP są kwotami brutto.
 1. Niniejsze OWNP określają zasady używania Pojazdu oraz prawa i obowiązki Stron w ramach zawartej Umowy.

 

Odbiór i zwrot Pojazdu

 1. Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą wydania Pojazdu, na Najemcę niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pojazdu.
 2. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badanie techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC i NNW. Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Wynajmującego: www.99rent.pl .
 3. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu Pojazdu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych.
 4. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Pojazdu zatankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole oraz w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania Pojazdu.
 5. W przypadku zwrotu Pojazdu niedotankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole, Najemca zobowiązuje się ponieść rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia oraz opłaty administracyjnej określonej w Umowie.
 6. W momencie zwrotu Pojazdu, wszelkie uwagi Wynajmującego dotyczące widocznego stanu Pojazdu powinny zostać uwzględnione w Protokole.

 

Okres najmu

 1. Okres najmu każdorazowo określa Umowa, z zastrzeżeniem pkt 51 poniżej w odniesieniu do najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance.
 2. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego, wyrażoną w formie pisemnej, mailowej lub faksem, o ile Najemca zwróci się o przedłużenie okresu najmu Pojazdu w formie pisemnej lub mailowej (na adres: zlecenia@99rent.pl), co najmniej na 1 dzień roboczy przez upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie. W odniesieniu do najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy/Assistance”, przedłużenie okresu najmu nastąpić może również na podstawie stosownej decyzji zakładu ubezpieczeń przekazanej Wynajmującemu najpóźniej w ostatnim dniu okresu najmu przewidzianego w Umowie, za zgodą Najemcy wyrażoną drogą mailową (na adres: zlecenia@99rent.pl) w terminie 24h po uzyskaniu informacji od Wynajmującego o możliwości przedłużenia okresu najmu. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia okresu najmu w odniesieniu do pojazdu zastępczego „z OC sprawcy/Assistance” w sytuacji braku autoryzacji (potwierdzenia) takiego przedłużenia przez zakład ubezpieczeń, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów najmu.
 3. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu Pojazdu, gdy Najemca:
 1. korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu;
 2. zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości;
 3. udostępnia Pojazd osobom nieuprawnionym lub bez zgody Wynajmującego;

W przypadku, gdy Najemca nie zwraca Pojazdu w terminie wyznaczonym w wypowiedzeniu, Wynajmujący może odebrać Pojazd na koszt Najemcy.

 1. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 10 powyżej lub wyznaczonym zgodnie z pkt 11 powyżej, Najemca niebędący konsumentem zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 200% stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu wynikającego z Umowy lub uzgodnienia na podstawie pkt 10 powyżej lub wyznaczonego zgodnie z pkt 11 powyżej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Najemca będący konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 100 % stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu, chyba brak zwrotu Pojazdu nastąpił z przyczyn, za które Najemca będący konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.

 

Obowiązki Najemcy

 1. Najemca nie może - bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie - oddać Pojazdu osobie trzeciej do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę, czy użyczenie.
 2. Najemca zobowiązuje się do:
 1. z zastrzeżeniem pkt 13, udostępniania Pojazdu do używania w imieniu Najemcy tylko i wyłącznie osobom, które posiadają uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, na odpowiedzialność Najemcy;
 2. z zastrzeżeniem pkt 13, zapewnienia posiadania przez osobę upoważnioną do używania Pojazdu w imieniu Najemcy  – podczas używania Pojazdu - dokumentów Pojazdu, dowodu tożsamości i prawa jazdy;
 3. stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu;
 4. zapoznania się z dokumentacją Pojazdu i broszurą „Pomocnik Kierowcy”, które otrzyma wraz z Pojazdem, a także warunkami polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w punkcie 4 oraz do używania Pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 5. niezwłocznego (lecz nie później niż w terminie 12 godzin od zaistnienia, chyba że nie będzie to możliwe) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu (drogą telefoniczną na nr: 22-19099 lub mailową na adres: techniczny@99rent.pl);
 6. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym zgodnie z OWNP Pojazd jest używany, zwłaszcza przepisów prawa ruchu drogowego;

zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego

 1. opuszczeniu (informacje o urządzeniach chroniących Pojazd przed kradzieżą oraz instrukcja korzystania z nich znajdują się w „pomocniku kierowcy”);
 2. zabezpieczenia kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu z należytą starannością poza Pojazdem;
 3. wykonania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. jego utrzymania w czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek;
 4. zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego (przy wydaniu Pojazdu) dokumentów Pojazdu i kluczyków lub karty w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
 5. zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność;
 6. zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz.
 1. Zakazane jest:
 1. palenie tytoniu w Pojeździe;
 2. używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
 3. dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;
 4. dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt 14 lit. i) powyżej;
 5. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
 6. używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach;
 7. używanie Pojazdu do nauki jazdy;
 8. przewożenie w Pojeździe zwierząt;
 9. oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;
 10. usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego;
 11. używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;
 12. przewożenie Pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie Pojazdu;
 13. prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, a Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym
  lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby, którym powierzył Pojazd. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

 

Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz wezwania Policji. Poinformowanie Wynajmującego o uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Pojazdu nastąpi telefonicznie (nr infolinii 22-19099 ) lub mailowo (na adres: techniczny@99rent.pl ). Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów:
 1. druku zgłoszenia szkody znajdującego się w Pojeździe;
 2. kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;
 3. kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;
 4. dokumentów Pojazdu;
 5. kluczyków;
 6. oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.
 1. W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt 17 powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1500 zł.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 20 poniżej, Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe do wysokości udziału własnego określonego w umowie najmu, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza (z wyłączeniem skutków normalnego zużycia Pojazdu), spowodowanych przez Najemcę lub osobę, której powierzył Pojazd do używania. 
 3. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, oraz działań określonych w punkcie 15.
 4. Koszt naprawy Pojazdu, o której mowa w pkt 19-20 powyżej będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony przez autoryzowany warsztat samochodowy.
 5. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego, zgodnie z wyceną ASO, za:
 1. zgubienie kluczyka;
 2. uszkodzenie elementów wnętrza Pojazdu;
 3. zatankowanie niewłaściwego paliwa.
 1. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt 18 – 22 powyżej, Najemca niebędący konsumentem jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania Pojazdu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej Pojazd:
 1. nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe - 500zł;
 2. brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej Pojazdu - 500zł;
 3. usunięcie oznaczeń 99rent - 500zł;
 4. zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) - 250zł;
 5. zwrot  nieumytego z zewnątrz Pojazdu - 80zł.
 1. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 18 – 22 powyżej oraz w pkt 35 wyłącznie, jeśli podstawą tej odpowiedzialności było zdarzenie, za które Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w k.c. W takim przypadku Najemca będący konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty opłaty określonej w pkt 23 powyżej, stanowiącej wyrównanie szkody poniesionej przez Wynajmującego w wyniku przestoju Pojazdu, jego utraty lub utraty wartości Pojazdu w związku z zaistnieniem konkretnego zdarzenia.
 2. Zapłata opłat dodatkowych przewidzianych w pkt 23 powyżej, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c.

 

Awaria

 1. Z zastrzeżeniem pkt 30 poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 2 godziny robocze (tj. czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania, zgodnie z pkt 14 lit. e), Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd  lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie, co nie wyłącza ogólnych zasad odpowiedzialności Stron określonych w k.c.
 2. Klasa pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego zgodnie z pkt 26 powyżej, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej, po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku Najemcy będącemu konsumentem zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.
 3. Pojazd zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy.
 4. W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy z użyciem innego pojazdu, jako pojazdu docelowego (przedmiotu najmu).
 5. Najemcy nie przysługuje inny pojazd w przypadku:
 1. szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;
 2. utraty dokumentów Pojazdu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w k.c.;
 3. unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP.

 

Serwis, przeglądy, naprawy

 1. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu konieczność wykonania przeglądu Pojazdu.
 2. Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego, celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole stanowiącego dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu.
 3. W razie podstawienia Pojazdu do przeglądu, o którym mowa w pkt 32 powyżej, przy wskazaniu licznika kilometrów wskazującego przekroczenie limitu określonego w Protokole lub braku podstawienia Pojazdu do przeglądu, co jest podstawą utraty gwarancji producenta Pojazdu, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 2000 zł chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Czynsz najmu, płatności

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu oraz opłat za zamówione świadczenia dodatkowe wg stawek określonych w Umowie. Ponadto w przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy” Najemca zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili odbioru Pojazdu, druku pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik Nr 2 do OWNP, podpisanego przez posiadacza pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów, niezbędnego do rozliczenia bezgotówkowego bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku odmowy zapłaty przez zakład ubezpieczeń, Najemca ma obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Wynajmującego należności związanych z najmem.
 2. Czynsz najmu uwzględnia ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW, o którym mowa w pkt 4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak wszelkich szkód. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek określonych w Umowie.
 3. Najemca za dodatkową opłatą, określoną w Umowie oraz Załączniku Nr 1 do OWNP, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego odpowiedzialność za wynajęty Pojazd:

a) CDP + TP - zmniejsza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu do kwoty określonej w Umowie oraz Załączniku Nr 1 do OWNP,

b) SCDP + TWP + STP – wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu do kwoty określonej w Umowie oraz Załączniku Nr 1 do OWNP..

Wykupienie pakietów określonych w punktach 36 lit. a i lit. b nie znosi odpowiedzialności Najemcy wynikającej z punktów 18-25 OWNP.

 1. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu (np. koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów) obciążają Najemcę.
 2. Za wyjątkiem najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”, czynsz najmu płatny jest z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę.
 3. Płatność czynszu najmu może być dokonana: gotówką, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kredytową. W odniesieniu do najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”  rozliczenia wynikających z niego i uznanych przez ubezpieczyciela należności z tytułu czynszu będą mieć formę bezgotówkową.
 4. Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą Pojazdu oraz opłaty za zamówione usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z OWNP i stawkami określonymi w Umowie.
 5. W przypadku uzgodnienia przez Strony zapłaty kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z Umowy roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję przy podpisaniu Umowy.
 6. Kaucja może zostać uiszczona przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, a także w obecności Najemcy w drodze preautoryzacji karty kredytowej lub blokady limitu kredytowego.
 7. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) niezwłocznie w przypadku braku stwierdzenia - podczas zwrotu Pojazdu -podstaw do jej zatrzymania w całości lub w części zgodnie z pkt 40 powyżej, przy czym zwrot kaucji następuje w takiej samej formie, w jakiej została zapłacona przez Najemcę (tj. przelewem na rachunek bankowy lub poprzez zwolnienie blokady limitu kredytowego na karcie kredytowej). Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 8. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a Wynajmujący w terminie 7 dni od tej daty zwróci Najemcy pozostałą część kaucji.

 

Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

 1. Poruszanie się Pojazdem poza granicami Unii Europejskiej jest zakazane, za wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.
 2. Poruszanie się poza granicami Unii Europejskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanym z używaniem Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.
 3. W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości do potrójnej stawki czynszu brutto za każdą rozpoczętą dobę pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.

 

Postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance

 1. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”, Najemca ma obowiązek dostarczyć Wynajmującemu najpóźniej przy odbiorze Pojazdu następujące dokumenty:
 1. pełnomocnictwo do rozliczenia kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy (druk pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 2 do OWNP);
 2. kopię oświadczenia sprawcy kolizji lub kopię notatki policyjnej potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy;
 3. dane polisy OC sprawcy (nr polisy, imię i nazwisko sprawcy, nr PESEL, adres sprawcy);
 4. kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu;
 5. kopię dowodu osobistego;
 6. kopię prawa jazdy;
 7. kopię zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu wystawionego przez warsztat samochodowy realizujący naprawę;
 8. numer zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy.
 1. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”, Pojazd udostępniony Najemcy w ramach Umowy nie będzie klasy wyższej niż pojazd, który został uszkodzony.
 2. Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy albo w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance, wzywając Najemcę do niezwłocznego zwrotu Pojazdu lub do złożenia w tym terminie oświadczenia o przedłużeniu Umowy zgodnie z punktem 10. W razie złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu okresu najmu mimo braku autoryzacji. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy i jednoczesne dalsze używanie Pojazdu stanowi bezumowne korzystanie z Pojazdu. Należności z tytułu używania Pojazdu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, jak też w przypadku bezumownego korzystania z Pojazdu.
 3. W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance wypłaty przysługujących Wynajmującemu należności z tytułu najmu Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 48 lit. a) powyżej. Zawarcie umowy najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.

 

Procedura reklamacyjna

 1. Postanowienia punktów 53, 54, 55 i 56 mają zastosowanie wyłącznie do umów najmu zawartych z Najemcą będącym konsumentem.
 2. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1 lit. f), formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@99rent.pl.
 3. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
 1. imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;
 2. określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu;
 3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 4. żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność Pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających używanie Pojazdu lub udostępnienia innego pojazdu);
 5. danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.

 

55. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo        zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.

 1. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
 3. Załączniki do OWNP stanowią integralną część OWNP i obejmują:
 1. Załącznik Nr 1Dobrowolna oferta dotycząca zniesienia należności dodatkowych;
 2. Załącznik Nr 2 – druk pełnomocnictwa – w przypadku najmu „z OC sprawcy”/Assistance;
 3. Załącznik N3 3 - protokół zdawczo – odbiorczy.
 1. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do Najemcy będącego konsumentem.
 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i zrozumiał ich treść oraz że:
 1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
 4. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
 1. Podpisujący umowę najmu i/lub OWNP, działając osobiście, w imieniu własnym, a nie w imieniu Najemcy, oświadcza że przyjmuje na siebie względem Wynajmującego osobistą odpowiedzialność na wypadek tego, że Najemca nie wywiąże się z zobowiązania wynikającego z umowy najmu w zakresie zapłaty czynszu lub jakichkolwiek innych opłat wynikających z umowy najmu lub OWNP. Oświadczam, że w razie opóźnienia w płatności w/w zobowiązań, Wynajmujący uprawniony będzie do domagania się zapłaty bezpośrednio ode mnie, po uprzednim wezwaniu mnie do zapłaty w terminie 7 dni. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność w powyższym zakresie także na okoliczność, gdyby okazało się, że nie byłem uprawniony do reprezentowania Najemcy przy zawarciu umowy najmu lub akceptacji OWNP.

 

S