Regulamin serwisu

Drogi Kliencie,

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Dowiesz się z niego m.im. jak wygląda proces rezerwacji, płatności oraz reklamacji.

Dziękujemy!

 

REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Kliencie, oddajemy w Twoje ręce Niniejszy regulamin Discover Cracow Wordine. Przygotowaliśmy go dla Ciebie  z poszanowaniem zasad ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryn internetowych: www.discovercracow.com oraz www.partner.discovercracow.com  zwanych łącznie w dalszej części Regulaminu „Serwisem”. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez Discover Cracow Wordine Sp. z o.o. sp.k. usług drogą elektroniczną zgodnie z z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwaną w dalszej części Regulaminu: Ustawą”) za pośrednictwem w/w witryn internetowych.

 

§1

    1.    Usługodawcą (administratorem Serwisu) jest Discover Cracow Wordine Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000329305,  posiadającą NIP 6762397447 i REGON 120917352.

    2.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.discovercracow.com. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie.

    3.    Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenie akceptacji postanowień Regulaminu. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu Regulamin stanowi integralną cześć umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

    4.    Przyjęte w Regulaminie definicje (w szczególności: Usługodawca, Usługobiorca) odpowiadają definicjom zawartym w Ustawie.

§2

    1.    Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zawarcie umowy sprzedaży usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – świadczenia jako organizator turystyki imprez turystycznych lub usług turystycznych. 

    2.    Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu obejmuje dokonanie zakupu usług świadczonych przez Usługodawcę.

    3.    Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

                       1)  dostęp do sieci Internet,

                       2)  dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW,

                       3)  posiadanie konta e-mail,

                       4)  możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. 

 

    4.    W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies. Wybrane podstrony Serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

    5.    Usługodawca stosuje szereg nowoczesnych zabezpieczeń, które obejmują ochronę systemów transakcyjnych i transmisji danych przez Internet podczas korzystania z Serwisu (w szczególności: ochronę środków i transakcji, ochronę danych osobowych przekazywanych Usługodawcy i gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu).

    6.    Zabronione jest wysyłanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia działania Serwisu lub uszkodzenia systemów komputerowych Usługodawcy.

    7.    W ramach korzystania z przez Usługobiorcę z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Usługodawca przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dane osobowe Usługobiorcy dla celów związanych z korzystaniem z usług.

    8.    Administratorem danych jest Discover Cracow Wordine Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków.

    9.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Usługobiorcę w formie oświadczenia wysłanego Usługodawcy. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§3

    1.    W przypadku dokonywania przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu zakupu usługi świadczonej przez Usługodawcę Usługobiorca zobowiązany jest do:

             1) przekazania swoich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres poczty e-mail).

             2) dokonania płatności za usługę poprzez uiszczenie opłaty kartą kredytową/płatniczą z wykorzystaniem ogólnodostępnych form płatności elektronicznych. Usługodawca może umożliwić dokonywanie płatności poprzez przelew z rachunku bankowego Usługobiorcy z wykorzystaniem płatniczych serwisów internetowych.

   2.   Po dokonaniu zapłaty za usługę Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy unikalny numer rezerwacji oraz potwierdzenie dokonania zapłaty (voucher). W terminie do 48 godzin od dokonania zapłaty Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy (poprzez wysłanie Usługobiorcy informacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej uprzednio przez Usługobiorcę) potwierdzenie dokonania zakupu usługi lub informację o braku możliwości realizacji usługi (anulowanie rezerwacji) z powodu wyczerpania limitu miejsc umożliwiającego udział w usłudze. W przypadku braku możliwości realizacji usługi Usługobiorcy zaproponowana zostanie możliwość realizacji zakupionej usługi w innym terminie. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na realizację zakupionej usługi w innym terminie (lub w przypadku trwającego ponad 48 godzin braku odpowiedzi Usługobiorcy na propozycję innego terminu) Usługodawca niezwłocznie zwróci Usługobiorcy wpłaconą kwotę.

    3.    Momentem zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy na świadczenie usługi przez Usługodawcę (świadczenia jako organizator turystyki imprez turystycznych lub usług turystycznych) jest moment otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia dokonania zakupu usługi, o którym mowa powyżej w ust. 2.

    4.     Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest rozwiązywana automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, wraz z zakończeniem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na obowiązywanie zawartych za pośrednictwem Serwisu umów pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na świadczenie usługi przez Usługodawcę (świadczenia jako organizator turystyki imprez turystycznych lub usług turystycznych).

§4

    1.    Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu. 

    2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany w Serwisie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację.

    3.    Usługodawca rozpatruje reklamacje  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

    4.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca poinformowany zostanie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail za pośrednictwem której Usługobiorca wniósł reklamację.

 

§5

    1.    Jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie nie stanowią końcowej oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

    2.    Discover Cracow Wordine Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek techniczne wadliwe działanie Serwisu z przyczyn od niej niezależnych, jak również za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

    3.    Discover Cracow Wordine Sp. z o.o. sp.k  jest posiadaczem praw autorskich wszelkich treści opublikowanych w Serwisie. Użytkownicy Serwisu mają prawo do przeglądania informacji opublikowanych w Serwisie, zapisywania ich w formie plików tymczasowych, a także drukowania jedynie celem prywatnego użytku.

S